ติดต่อ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) Community Organizations Development Institute (CODI) 912
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240